TUTAJ Sklep detaliczny

Przetwarzanie danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe


1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) jest AXland.cz s.r.o. REGON 29444519 z siedzibą pod adresem Aleje 473/109, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava (zwany dalej „administratorem”).

2. Dane kontaktowe administratora to

adres: Aleje 473/109, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava
e-mail: info@bezvapleteni.cz


3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych , tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych


1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.


III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych


1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

• wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

• prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. f) RODO,

• Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 czeskiego Dz.U., o niektórych usługach informacyjnych społeczeństwa w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

• przetwarzanie Twojego zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonania przez administratora,

• wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyrazili Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV.Okres przechowywania danych


1. Administrator przechowuje dane osobowe

• przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego).

• do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 3 lata w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.


V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)


1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

• zajmuje się dostawą towarów/usług/realizacją płatności na podstawie umowy,

• świadczenie usług prowadzenia sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,

• świadczenie usług marketingowych.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych.


VI.Twoje prawa


1. Na warunkach określonych w RODO masz

• prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

• prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.

• prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO a

• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w punkcie III niniejszych warunków.

2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.


VII.Warunki bezpieczeństwa danych osobowych


1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności ochronę antywirusową, hasła, tryb https itp.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.


VIII Postanowienia końcowe


1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.

2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, sprawdzając umowę za pośrednictwem formularza online. Sprawdzając umowę potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na jego stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie wysłana do Ciebie na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 25 maja 2018 r.
telefonní číslo+420 702 010 909
emailinfo@bezvapleteni.cz