TUTAJ Sklep detaliczny

Regulamin sprzedaży

1. Operator


Operatorem hurtowni internetowej www.yarnart.pl jest firma:

AXland.cz s.r.o.
Aleje 109/473
725 28 Ostrava - Hošťálkovice
REGON:29444519
NIP:CZ29444519
IBAN:
 PL64 1050 1070 1000 0090 3195 6080

Sprzedający jest płatnikiem VAT i wszystkie oferowane przez niego towary są sprzedawane łącznie z podatkiem VAT. (zwany dalej „Sprzedawcą”)

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do ewidencjonowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

2. Umowa kupna


W przypadku zakupów hurtowych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bezvapleteni.cz konieczne jest podanie prawidłowego numeru identyfikacyjnego. Przesyłając zamówienie z oferty internetowej sklepu, którego można dokonać wyłącznie po weryfikacji przez administratora ważnego numeru identyfikacyjnego na stronie www.bezvapleteni.cz, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę kupna na odległość w rozumieniu § 53 ust. 7 czeskiego Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.bezvapleteni.cz są wiążące dla obu stron. Kupujący potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, w tym z procedurą reklamacyjną i zgadza się z nimi w momencie rejestracji oraz zamówienia.

Zamówienie jest propozycją umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego e-mailem.

Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich danych i wymagań określonych w formularzu.

Miejscem dostawy towaru jest adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

Własność towaru i przejście ryzyka uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru, pod warunkiem zapłaty ceny zakupu.

Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny lub wiążące zamówienie w ramach oferty internetowej www.yarnart.pl, wyraża zgodę na gromadzenie i archiwizację danych osobowych Kupującego oraz informacji o jego zakupów.

Certyfikaty TZÚ (Instytut Testowania Włókiennictwa) są wyłączną własnością AXland.cz Sp. s.r.o. i dotyczą tylko przędz YarnArt dystrybuowanych przez AXland.cz Sp. z o.o..

Jakiekolwiek rozpowszechnianie certyfikatu (nawet częściowe) lub niewłaściwe użycie certyfikatu lub przywłaszczenie znaku towarowego YarnArt spółki AXland.cz Sp. z o.o. jest naruszeniem praw własności i może być karane z mocy prawa, odstąpieniem od umowy lub cofnięciem rejestracji na www.yarnart.pl.

3. Cena zakupu i opłata manipulacyjna


Na cenę zakupu składa się cena zamówionego towaru, w tym podatek VAT oraz opłata manipulacyjna. Na potrzeby niniejszych Warunków Handlowych opłata manipulacyjna oznacza koszty dostawy i ubezpieczenia towaru.

Cena artykułów oznaczonych jako promocyjne obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Wysokość opłaty manipulacyjnej (przesyłka + opakowanie) wraz z ubezpieczeniem całkowitego zakupu towaru wynosi:

Do 1160 PLN opłata manipulacyjna 29PLN 

Żadna opłata manipulacyjna nie jest pobierana powyżej 1160 PLN

Całkowity zakup oznacza sumę zamówień w ciągu jednego dnia wysłanych w jednej przesyłce. Jeśli złożysz więcej niż jedno zamówienie w ciągu jednego dnia, nie nastąpi automatyczne łączenie zamówień.

Jeśli Kupujący nie przyjmie jednej lub więcej przesyłek i zostaną one zwrócone, Sprzedający zastrzega sobie prawo do rekompensaty kosztów przesyłki i opakowania podczas następnego zamówienia Kupującego.

4. Warunki płatności


Opcje warunków płatności:


Przelewem bankowym - wpłata na numer konta: PL64 1050 1070 1000 0090 3195 6080 (ING pl).


Płacąc przelewem bankowym, zawsze należy podać przypisany symbol zmiennej. Jeśli symbol zmienny nie jest dokładnie określony, wysyłka jest opóźniona. Aby przyspieszyć wysyłkę, możesz również wypełnić dodatkową pozycję "Wyślij potwierdzenie na e-mail" przy wprowadzaniu zlecenia płatniczego: info@bezvapleteni.cz, co znacznie skraca okres księgowania transakcji, a więc wysyłkę.

W przypadku anulowania zamówienia lub jego części przez Sprzedawcę (towar zostaje wyprzedany), zapłacona cena zakupu (lub jej część) jest odsyłana na numer konta, z którego została przekazana, zwykle w ciągu 30 dni, chyba że strony ustalają inaczej.

Zniżki w systemie lojalnościowym:

Po złożeniu zamówienia w e-sklepie Twoje zamówienia są rejestrowane i zgodnie z całkowitym zużyciem za ostatni miesiąc, zawsze jesteś zaliczany do jednej z kategorii:

B: ceny hurtowe

C: 5% rabatu: całkowite zużycie za poprzedni miesiąc co najmniej 3167, - z VAT i rabatem

D: 10% rabatu: całkowite zużycie za poprzedni miesiąc co najmniej 5167, - z VAT i rabatem

E: 15% rabatu: całkowite zużycie za poprzedni miesiąc co najmniej 8333, - w tym VAT i rabat


Certyfikaty TZÚ (Instytut Testowania Włókiennictwa) są wyłączną własnością AXland.cz Sp. z o.o. i dotyczą tylko przędz YarnArt dystrybuowanych przez AXland.cz Sp. z o.o.

Jakiekolwiek rozpowszechnianie certyfikatu (nawet częściowe) lub niewłaściwe użycie certyfikatu lub przywłaszczenie znaku towarowego YarnArt spółki AXland.cz Sp. z o.o. jest naruszeniem praw własności i może być karane z mocy prawa, odstąpieniem od umowy lub cofnięciem rejestracji na www.bezvapleteni.cz.

5. Warunki dostawy


Opcje warunków dostawy:

Usługa ekspresowa - usługa kurierska PPL www.ppl.cz

Czas dostawy towarów znajdujących się w magazynie wynosi 72 godziny od wysłania zamówienia (za pobraniem) lub opłacenia zamówienia (płatność przelewem). Czas dostawy towarów, których nie ma w magazynie, ustalany jest na podstawie umowy ze Sprzedającym. Towar dostarczany jest z dokumentem podatkowym i jest ubezpieczony.

6. Procedura reklamacyjna


Gwarancja na wszystkie towary wynosi 24 miesiące. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych. Wady powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, mycia, normalnego zużycia lub uszkodzeń mechanicznych nie są objęte gwarancją. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze przesyłki. W przypadku, gdy kupujący stwierdzi wadę towaru, zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym fakcie sprzedającego. Powiadomienie to można złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bezvapleteni.cz lub za pośrednictwem zarejestrowanego pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Czeskiej lub innej firmy transportowej. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu towaru, jeżeli tego nie uczyni, towar uznaje się za bez wad i kompletny, tj. domniemanie, że towar został dostarczony w odpowiednim stanie. Jako hurtownia, w której sprzedajemy wyłącznie całe oryginalne opakowania, przy reklamacji lub wymianie towaru oceniamy również całe oryginalne opakowanie, a nie części.

Do złożenia reklamacji i wymiany towaru potrzebne są:

dokładny opis wady

przedstawić dowód zakupu towaru

towar nie może nosić śladów zużycia i musi być kompletny, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi metkami od producenta

dokładny opis żądania wymiany

nieuszkodzony towar należy dostarczyć na adres: AXland.cz Sp. s.r.o., Poděbradova 1442/109, 702 00, Ostrava

przesyłki z płatnością przy odbiorze nie będą przyjmowane

koszt wymiany towaru w całości pokrywa kupujący

Reklamacje muszą być załatwione bez zbędnej zwłoki w terminie przewidzianym prawem, tj. w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, chyba że sprzedawca i konsument pisemnie uzgodnią dłuższy

termin. Jeśli produkt jest reklamowany po upływie okresu gwarancji lub jeśli wada została spowodowana przez klienta lub wada została spowodowana przez czynniki, które nie są objęte warunkami gwarancji producenta produktu obowiązującej w Republice Czeskiej. Niniejsza procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z Kodeksem Cywilnym, klient jest zobowiązany do zapoznania się z nią i kupując towar zgadza się z nią i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad reklamacji bez uprzedniego powiadomienia.

7. Wymiana towarów


Towar nie może nosić śladów zużycia i musi być wysłany ze wszystkimi metkami (lub oryginalnym opakowaniem) wraz z kopią dowodu zakupu towaru w sklepie www.yarnart.pl. Wymiany można dokonać nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru przez kupującego. Koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi kupujący. Oczywiście istnieje możliwość wymiany towaru na inny model, każdą różnicę w cenie ustalimy indywidualnie telefonicznie lub mailowo.

8. Odstąpienie od umowy


Kupującemu przysługuje zgodnie z § 53 ust. 6 czeskiego Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli tak postanowiono, towar nieuszkodzony, bez śladów użytkowania lub zużycia, należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, we wskazanym terminie na adres „kontakty” (decyduje data odbioru towaru przez Kupującego i data odesłania Sprzedawcy). Sprzedający zwróci klientowi cenę towaru bez opłat, które zostały naliczone przy dostawie towaru do klienta, w terminie 30 dni w sposób wcześniej uzgodniony. W przypadku, gdy towary zwrócone Sprzedającemu przez Kupującego w ustawowym terminie noszą ślady zużycia, użytkowania lub uszkodzenia, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego rozsądną częścią pierwotnej ceny zakupu. Sprzedający zaspokoi swoje roszczenia z kwoty, która zostanie zwrócona Kupującemu, poprzez jednostronne potrącenie. Sprzedawca ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy kupna zawartej na odległość, z przyczyn technicznych, organizacyjnych, handlowych lub innych, gdy Sprzedawca z powodu wad technicznych lub innych czynników nie będzie mógł przez pewien czas prowadzić e-commerce lub wywiązać się z obowiązku wynikającego z zawartej umowy kupna, tj. odebrać dostawę zamówionego towaru po uzgodnionej cenie. Jest zobowiązany wyrazić tę wolę na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków porozumiewania się na odległość.

9. Ochrona danych osobowych


Wszystkie informacje o kupującym będą przechowywane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 czeskiego Kodeksu Cywilnego o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Zawierając umowę kupna, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do czasu jego pisemnego sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Wszelkie dane pozyskane od kupujących służą wyłącznie do wewnętrznego użytku sprzedawcy i nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem usług kurierskich PPL, którym przekazywane są dane osobowe kupującego tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego towaru. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym służą wyłącznie do pośredniczenia w handlu między kupującym a sprzedającym. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się, że dane te nie będą nadużywane ani przekazywane w jakikolwiek sposób podmiotowi trzeciemu. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, w tym inne prawa do tych danych. Kupujący ma prawo wyrazić sprzeciw na rejestrację danych osobowych pisemnie, e-mailem lub telefonicznie. W takim przypadku Sprzedawca usunie te dane w niezbędnym zakresie ze swojej bazy danych.

10. Postanowienia końcowe


Umowa konsumencka jest wiążąca dla obu stron poprzez potwierdzenie zamówienia wysłanego pocztą elektroniczną.

11. Kontakty


Siedziba firmy:

AXland.cz Sp. z o.o.
Aleje 109/473
725 28 Ostrava - Hošťálkovice
REGON:29444519
NIP:CZ29444519
Telefon +420 702 010 909W dniu: 1. 10. 2018, AXland.cz Sp. z o.o.

telefonní číslo+420 702 010 909
emailinfo@bezvapleteni.cz